• sahypa_banner

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Gysga düşündiriş:

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

 

Önümiň beýany

 

Haryt ady

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Material

100% pagta

Ölçegi

talaplaryňyz hökmünde

Reňk

Doly reňk, dürli reňk

Agram

talaplaryňyz hökmünde

MOQ

Gepleşikli we polotensanyň spesifikasiýasyna bagly

Aýratynlyk

1. güýçli suw siňdirişi 2. çydamly we linsiz 3. aňsat ýuwmak we çalt guratmak 4. ýakymsyz ys 5.extra ýumşak we deri üçin peýdaly 6. 100% pagta 7.100% Pagta Türk Tassel kenar polotensasy arnüplükli quakard Towel

Esasy bazar

AMAZON, ABŞ, Angliýa, Germaniýa we Kanada

Gaplamak

Opp + karton

Ulanylyşy

Sport, açyk syýahat, awtoulag, uçar, aşhana, myhmanhana, öý, sowgat, hammam

Nyrh tölegi

Polotensanyň spesifikasiýasyna we tehnikasyna bagly

Nusga wagty

5-7 iş güni

Ibermek

1) Gapyňyzy açyň: DHL, Fedex, UPS, EMS we ş.m.

2) nearakyn howa portuna howa ýükleri

3) nearakyn deňiz portuna deňiz ýükleri

Eltip bermegiň wagty

Goýumy alanymyzda 10-25 gün

Önümçilik wagty

15-35 gün

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

微 信 图片 _20211221152357 微 信 图片 _2021122115235717 微 信 图片 _2021122115235718 微 信 图片 _2021122115235719 微 信 图片 _2021122115235732

Hil barlagy:

1. Köp ýyllyk eksport tejribesi, müşderilerimiz üçin mikrofiber obýektiw arassalaýjy mata önümiň hiliniň hakykatdanam möhümdigine düşünýäris

2.Bizde her önümi berk öndürmek üçin hünär hiline gözegçilik ulgamy we gözleg bölümi bar.

3.Biz iň gowy çig mal we 100% synagdan peýdalanýarys.

Kompaniýanyň maglumatlary
100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Biziň kompaniýamyz gowy enjamlaşdyrylan synag desgalary we güýçli tehniki güýji bolan polotensa we haly öndüriji.

Giň gerimli, ýokary hilli, amatly bahalar we ajaýyp dizaýnlar bilen önümlerimiz gometekstil meýdanynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar we yzygiderli üýtgeýän ykdysady we sosial zerurlyklary kanagatlandyryp biler.

Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlikler üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys!

BIZI WOR IŞLERimiz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Biziň sergi otagymyz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Sergilerimiz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Gaplamak we eltip bermek

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Müşderilerimiz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

 

Polotensany öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe.

Biziň öz dizaýn bölümimiz bar, müşderiler tarapyndan makullanan, ajaýyp stil önümleriniň dizaýny.

müşderiler ilki, abraý ilki

saýlanan materiallar, roman dizaýnlary, ajaýyp reňkler we ajaýyp ussatlyk bilen meşhurdyr

Hytaý aýratynlyklary bilen ajaýyp ussatlyk

Önümlerimiz Angliýada, Amerikada, Japanaponiýada, Italiýada we Günorta Gündogar Aziýada satylýar we alyjylar tarapyndan gowy baha berilýär.

Professional satuw topary satuw maksatly hyzmatlary hödürleýär.

Satuwdan soňky meseleler elmydama seresaplylyk bilen çözülýärdi.

 

 

Müşderi synlary

Müşderiniň hakyky pikirleri, Bäş ýyldyzly synlaryň hemmesi, Hil kepilligi.

 

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Sorag-jogap:

 

1-nji sorag: Hilini we bahasyny tassyklamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
J: 1.Bize takyk material / ululyk / agram / reňk / gaplamak / mukdar we ş.m. beriň.Aýratynlyklaryňyza görä size nusga we baha berip bileris.
2. Bize nusga iberip bilersiňiz, nusgaňyza görä size degişli nusga we bahany berip bileris.

2-nji sorag: OEM hyzmatyny ýa-da ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

J: 1.Hawa, OEM sargytlarynyň üstünde işleýäris.Bu ululygy, materialy, mukdary, dizaýny, gaplama çözgüdi we ş.m. islegleriňize baglydygyny aňladýar;we logotipiňiz önümlerimizde özleşdiriler.

2. Şeýle hem, öz dizaýner toparymyz bar.Şonuň üçin ODM önümlerimizi saýlamak hem hoşal

3-nji sorag: Önümiňiz üçin MOQ näme?

J: 1.MOQ reňk, ululyk, material we ş.m. talaplaryňyza bagly.Öndürýän käbir adaty zatlarymyz üçin MOQ talap bolmaz.

4-nji sorag: Zawodyňyz nirede? Zawodyňyzy görmek mümkinmi?

J: Zawodymyz Laýwuda ýerleşýär.Bize baryp görmek gaty amatly we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bize hoş geldiňiz.

 

 

 

Önümlerimizi sazlamak isleseňiz ýa-da polotensalar hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!ory Pr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

100% pagtaTürk Tassel kenar polotensasyArnüplük bilen boýalan quakard polotensasy

 

Önümiň beýany

 

Haryt ady

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Material

100% pagta

Ölçegi

talaplaryňyz hökmünde

Reňk

Doly reňk, dürli reňk

Agram

talaplaryňyz hökmünde

MOQ

Gepleşikli we polotensanyň spesifikasiýasyna bagly

Aýratynlyk

1. güýçli suw siňdirişi 2. çydamly we linsiz 3. aňsat ýuwmak we çalt guratmak 4. ýakymsyz ys 5.extra ýumşak we deri üçin peýdaly 6. 100% pagta 7.100% Pagta Türk Tassel kenar polotensasy arnüplükli quakard Towel

Esasy bazar

AMAZON, ABŞ, Angliýa, Germaniýa we Kanada

Gaplamak

Opp + karton

Ulanylyşy

Sport, açyk syýahat, awtoulag, uçar, aşhana, myhmanhana, öý, sowgat, hammam

Nyrh tölegi

Polotensanyň spesifikasiýasyna we tehnikasyna bagly

Nusga wagty

5-7 iş güni

Ibermek

1) Gapyňyzy açyň: DHL, Fedex, UPS, EMS we ş.m.

2) nearakyn howa portuna howa ýükleri

3) nearakyn deňiz portuna deňiz ýükleri

Eltip bermegiň wagty

Goýumy alanymyzda 10-25 gün

Önümçilik wagty

15-35 gün

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

微 信 图片 _20211221152357 微 信 图片 _2021122115235717 微 信 图片 _2021122115235718 微 信 图片 _2021122115235719 微 信 图片 _2021122115235732

Hil barlagy:

1. Köp ýyllyk eksport tejribesi, müşderilerimiz üçin mikrofiber obýektiw arassalaýjy mata önümiň hiliniň hakykatdanam möhümdigine düşünýäris

2.Bizde her önümi berk öndürmek üçin hünär hiline gözegçilik ulgamy we gözleg bölümi bar.

3.Biz iň gowy çig mal we 100% synagdan peýdalanýarys.

Kompaniýanyň maglumatlary
100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Biziň kompaniýamyz gowy enjamlaşdyrylan synag desgalary we güýçli tehniki güýji bolan polotensa we haly öndüriji.

Giň gerimli, ýokary hilli, amatly bahalar we ajaýyp dizaýnlar bilen önümlerimiz gometekstil meýdanynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar we yzygiderli üýtgeýän ykdysady we sosial zerurlyklary kanagatlandyryp biler.

Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlikler üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys!

BIZI WOR IŞLERimiz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Biziň sergi otagymyz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Sergilerimiz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Gaplamak we eltip bermek

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Müşderilerimiz

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

 

Polotensany öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe.

Biziň öz dizaýn bölümimiz bar, müşderiler tarapyndan makullanan, ajaýyp stil önümleriniň dizaýny.

müşderiler ilki, abraý ilki

saýlanan materiallar, roman dizaýnlary, ajaýyp reňkler we ajaýyp ussatlyk bilen meşhurdyr

Hytaý aýratynlyklary bilen ajaýyp ussatlyk

Önümlerimiz Angliýada, Amerikada, Japanaponiýada, Italiýada we Günorta Gündogar Aziýada satylýar we alyjylar tarapyndan gowy baha berilýär.

Professional satuw topary satuw maksatly hyzmatlary hödürleýär.

Satuwdan soňky meseleler elmydama seresaplylyk bilen çözülýärdi.

 

 

Müşderi synlary

Müşderiniň hakyky pikirleri, Bäş ýyldyzly synlaryň hemmesi, Hil kepilligi.

 

100% pagta türk Tassel kenar polotensasy ýüplük bilen boýalan quakard polotensasy

Sorag-jogap:

 

1-nji sorag: Hilini we bahasyny tassyklamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
J: 1.Bize takyk material / ululyk / agram / reňk / gaplamak / mukdar we ş.m. beriň.Aýratynlyklaryňyza görä size nusga we baha berip bileris.
2. Bize nusga iberip bilersiňiz, nusgaňyza görä size degişli nusga we bahany berip bileris.

2-nji sorag: OEM hyzmatyny ýa-da ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

J: 1.Hawa, OEM sargytlarynyň üstünde işleýäris.Bu ululygy, materialy, mukdary, dizaýny, gaplama çözgüdi we ş.m. islegleriňize baglydygyny aňladýar;we logotipiňiz önümlerimizde özleşdiriler.

2. Şeýle hem, öz dizaýner toparymyz bar.Şonuň üçin ODM önümlerimizi saýlamak hem hoşal

3-nji sorag: Önümiňiz üçin MOQ näme?

J: 1.MOQ reňk, ululyk, material we ş.m. talaplaryňyza bagly.Öndürýän käbir adaty zatlarymyz üçin MOQ talap bolmaz.

4-nji sorag: Zawodyňyz nirede? Zawodyňyzy görmek mümkinmi?

J: Zawodymyz Laýwuda ýerleşýär.Bize baryp görmek gaty amatly we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bize hoş geldiňiz.

 

 

 

Önümlerimizi sazlamak isleseňiz ýa-da polotensalar hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!ory Pr


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň